Hopp til hovedinnholdRing ossTilgjengelig 24/7/365

Salgsbetingelser

Sist oppdatert 17. april 2024

1.Formål

1.1 Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Energy Rent AS (”Energy Rent”). Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale skal disse nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse leievilkår vedlegges og utgjør en del av leievilkårene.

1.2 Leietaker er ansvarlig for å lese og forstå disse vilkårene. Dersom ikke annet avtales/varsles skriftlig ansees vilkårene som akseptert.

1.3 Leietaker erkjenner og godtar å ha inngått leieavtalen uten å være avhengig av garantier fra Energy Rent utover disse vilkår.

2. Definisjoner

2.1.1 Utleier betyr Energy Rent som utleier av utstyr.

2.1.2 Leieavtale betyr disse leievilkårene og den individuelle leiekontrakten. Ved en eventuell konflikt mellom disse dokumentene, er det disse Leievilkårene som skal gjelde.

2.1.3 Utstyr menes det utstyr og / eller objekt spesifisert i innkjøpsordren, som utleier i henhold til leiekontrakten skal leie ut til leietaker.

2.1.4 Leietaker betyr den part annet en utleier, som spesifisert i den individuelle innkjøpsordren.

2.1.5 Leveringsdato betyr den leveringsdato på utstyr som beskrevet på innkjøpsordren.

2.1.6 Innkjøpsordre betyr en individuell ordre på utstyr utstedt av leietaker for utleiers priser på utstyr.

2.1.7 Leieperiode betyr den periode som leietaker i henhold til innkjøpsordre skal leie utstyret. Leiekostnadene løper fra utstyret forlater lager til det er levert tilbake til lager, uavhengig innkjøpsordre.

2.1.8 Med klargjøring av utstyr (mobilisering og demobilisering) menes fysisk klargjøring av utstyr på lager i normal arbeidstid.

2.1.9 Ved vesentlig behov for prosjektering, dimensjonering, delebestilling, prosjektorganisering, transport, personell, oppfølging og lignende tilkommer dette på timer ihht gjeldende timesatser. Ved vesentlig behov menes ovenstående arbeid som overstiger 3 timer i normal arbeidstid.

2.1.10 Kunde plikter å stille med tilkoblinger på eget anlegg. I de tilfeller Energy Rent må ordne tilkoblinger, samlestokker, fuelslanger, vannslanger, dampslanger, ventilasjon, fast røropplegg og lignende, tilkommer kostnader for materiell, arbeid, transport, dimensjonering og planlegging. Ved hastebestilling forbeholder vi oss retten til å vurdere beste tilgjengelig løsninger i gitt tidsrom.

2.1.11 Ved avtale om fastpris og prisestimat menes arbeid og transport utført i normal arbeidstid. Overtid og ekspresstransport blir fakturert som tillegg.

3. Montering, demontering, igangkjøring og mottak

3.1 Ved utlevering

Energy Rent AS står alltid for montering og igangkjøring med mindre noe annet er skriftlig avtalt. 

Dersom kunde selv står for montering og igangkjøring så anses utstyret som overlevert umiddelbart ved mottak og bærer selv risikoen. Dette gjelder også ved skriftlig avtale om montering og igangkjøring. Med mindre Energy Rent har mottatt skriftlig underrettelse om det motsatte innen fire arbeidsdager etter overtagelse, ansees alt utstyr som levert til riktig tid og i samsvar med leiekontrakt. 

3.2 Ved innlevering

Energy Rent AS står alltid for demontering og kontroll med mindre noe annet er skriftlig avtalt. 

Utstyret blir sjekket og testet ved mottak. Ved feil, mangler og skittent utstyr vil Energy Rent foreta nødvendige utbedringer. Dette vil bli fakturert kunde. 

Dersom det foreligger skriftlig avtale om kunde selv står demontering tilkommer mottakskontroll tilsvarende klargjøringskostnadene. Dersom klargjøringskostnader ikke foreligger vil dette bli fakturert etter fast sum, lik kr 12,500,- eks.mva. 

Dersom det ikke foreligger skriftlig avtale om kunde selv står for demontering tilkommer mottakskontrollgebyr, fast sum lik kr 25,000,- eks.mva + medgåtte timer og alle direkte og indirekte kostnader i forbindelse med test av utstyret på lager.

4. Eierforhold til maskinene

4.1 Maskinene er og skal til enhver tid være Energy Rent eiendom, og leietakeren skal ikke ha rett til, krav på eller andel i maskinene. Leietakeren skal ikke fjerne eller ødelegge eventuelle skilt eller merking på maskinene som viser at Energy Rent er eier av maskinene. Leietakeren skal holde maskinene fri for og uten eventuelle og alle former for utlegg, tvangsfullbyrdelse, beslag, arrest, utpanting, retensjonsrett, sikkerhetsrett og heftelser. Leietakeren skal umiddelbart underrette Energy Rent om slike heftelser. Leietakeren skal holde Energy Rent skadesløs mot alle tap, skadeserstatninger, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at dette punktet ikke overholdes.

5. Bruk av utstyret

5.1 Leietaker er ansvarlig for at bruker av utstyret setter seg inn i vedlagte brukermanualer og gjeldende regler, regulativer, forskrifter og vedlikeholdsrutiner innen utstyret taes i bruk.

5.2 Utstyret skal utelukkende brukes til oppgaver og formål det er beregnet for, og det skal behandles med forsiktighet.

5.3 Leietakeren skal sørge for at maskinene ikke brukes til formål utover merkeytelsen eller på en måte som kan antas å føre til at maskinene forringes (unntatt vanlig slitasje). Leietakeren skal holde seg informert om maskinenes stand og skal ikke bruke dem når de er ødelagt, skadet eller i farlig stand eller i en stand som fører til brudd på eventuelle gjeldende lover eller regler.

5.4 Leietaker plikter å stille med kvalifisert personell. Av sikkerhetsmessige grunner forbeholder Energy Rent retten til å sende kvalifisert personell for tilsyn for leietakers kostnad. Dette gjelder særlig for utstyr som
innebefatter gassanlegg med uttak i væskefase og dampkjeler.

6. Personell fra Energy Rent AS

6.1 Dersom maskinene leveres med en operatør fra Energy Rent, skal han arbeide under tilsyn og etter instruks fra leietakeren eller dens representanter. Leietaker er ansvarlig for å vise bort, og eller irettesette operatøren dersom det oppdages at ikke gjeldende forskrifter for sikkerhet, helse og miljø ivaretas eller dersom operatørens oppførsel er upassende eller støtende. Energy Rent skal informeres skriftlig om slike forhold. Leietakeren skal ikke tillate at
andre personer betjener maskinene uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra Energy Rent.

6.2 Alt arbeid inkl reisetid faktureres etter medgåtte timer. Kr 1290,- eks.mva for montør, Kr. 1410,- eks.mva for servicetekniker og Kr. 1610,- eks.mva for serviceingeniør i normal arbeidstid. Leietaker dekker reisekostnader, servicebil/kilometer og kost & losji etc. i forbindelse med utført arbeid til bedriftens enhver tid gjeldene satser. Energy Rent AS forbeholder seg retten til å arbeide inntil 12 timer pr dag uten at dette er spesifikt avtalt. 

6.3 Definisjon arbeidstid

– Normal arbeidstid 08.00 til 16.00 mandag til fredag

– Overtid 50% 16.00 til 21.00 mandag til fredag

– Overtid 100% 21.00 til 06.00

– Overtid lørdag 50% frem til 12.00, 100% etter dette og frem til mandag kl 06.00

– Overtid helligdag 100%

7. Adgang til maskinene for vedlikehold

7.1 Leietakeren skal gi Energy Rent ansatte, funksjonærer, representanter og forsikringsgivere adgang til maskinene til alle rimelige tider for å kontrollere og evt. vedlikeholde disse. Leietakeren skal stille maskinene til rådighet slik at Energy Rent kan foreta vedlikehold eller service (enten rutinemessig eller annet) innen én uke etter at Energy Rent har underrettet leietakeren om at slikt vedlikehold eller slik service skal utføres. Under vedlikehold og inspeksjon kan det være nødvendig med planlagt driftsstans av maskiner.

8. Rutinemessig vedlikehold/service

8.1 Energy Rent skal, enten selv eller gjennom en avtale, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Energy Rent standardpraksis.

8.1.1 Drivstoff, filter, olje og smøremidler skal, når de leveres av leietakeren, være av en kvalitet og en type som angis av Energy Rent.

8.1.2 Kjølevæsken skal, når den leveres av leietakeren, være en blanding av rent ferskvann og frostvæske i et forhold og av en kvalitet og type som angis av Energy Rent.

8.2 Leietaker er ansvarlig for å dekke alle kostnader for forbruksmateriell som f.eks olje, luftfiltre, oljefiltre, dieselfiltre og racorfiltre i forbindelse med service. Leietaker dekker også arbeidskostnader, reisekostnader, kost og losji i forbindelse med periodisk vedlikehold i leieperioden.

8.3 Leietaker skal selv eller gjennom en avtale med Energy Rent eller en tredjepart, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Energy Rent sin standardpraksis.

8.4 Energy Rent kan følge opp og utføre periodisk vedlikehold på utstyr for leietakers kostnader. 

8.5 Leietaker skal til enhver tid kunne gjøre rede for timetellerens målerstand. Dette for at nødvendig periodisk vedlikehold skal kunne planlegges og gjennomføres.

8.6 Leietaker skal varsle Energy Rent skriftlig ved behov for periodisk vedlikehold på innleid utstyr. Intervaller for periodisk vedlikehold er angitt i brukermanual, servicemanual og/eller i etikett/merking på utstyr. Dersom ikke merking foreligger skal Energy Rent kontaktes umiddelbart.

8.7 Leietaker er ansvarlig for å sende skriftlig servicerapport med kvitteringer for filtre og olje til Energy Rent som dokumentasjon på service utført av leietaker eller tredjepart.

8.8 Dersom periodisk vedlikehold ikke blir dokumentert utført i henhold til gitte intervaller under leieperioden, stilles leietaker økonomisk ansvarlig for reparasjoner som følge av dette, samt kostnadene for neste service. I slike tilfelle kan Energy Rent i tillegg fakturere et gebyr for manglende service opptil NOK 6.000,- + mva. Det økonomiske ansvaret begrenses oppad til utstyrets anskaffelsesverdi.

8.9 Dersom Energy Rent gjennom en avtale skal utføre service, og unnlater å foreta service på maskinene innen én uke etter at Energy Rent ble underrettet i henhold til bestemmelsene i dette punktet, skal kostnadene ved både neste service og eventuelle påfølgende reparasjoner som følge av unnlatt service dekkes av Energy Rent.

8.10 Kunde er ansvarlig for vannkvaliteten i anleggene under leieperioden. Energy Rent AS har ingen ansvar i leieperioden eller etter endt leie for vannkvaliteten og evt. følger av dette.

9. Transport og retur av utstyr

9.1 Personale fra Energy Rent som bistår ved lasting og lossing, skal gjøre dette som representanter for leietakeren
og under leietakerens tilsyn og instruks.

9.2 Avsender av utstyr er ansvarlig for å utstede fraktbrev / leveringsseddel.

9.3 Leietaker er ansvarlig for å returnere innleid utstyr når leien opphører. Uansett Incoterms vilkår, dekker leietaker alle kostnader for frakt og lossing til avtalt leveringsadresse med Energy Rent. Dersom utstyr eller deler av utstyr ikke leveres tilbake samtidig vil leietakeren faktureres for leie av gjenstående utstyr etter Energy Rent sine gjeldende prislister eller etter nærmere avtale.

9.4 Fuel som er levert krediteres ikke.

10. Driftsstans

10.1 Energy Rent gir ingen kompensasjon eller erstatning som følge av planlagte driftsstanser til f. eks. nødvendig vedlikehold og ettersyn.

10.2 Dersom driftsstans på innleid utstyr inntreffer som følge av:

– tette drivstoff filtre

– forurenset eller feil drivstoff
– feil eller mangel på ekstern strømtilførsel
– mangel på rapportering av eller mangel på periodisk vedlikehold
– feil bruk
– feil eller mangelfull installasjon av leietaker

dekker leietaker alle omkostninger i forbindelse med reparasjon og utskiftning av innleid utstyr. Leietaker belastes også for leie i henhold til kontrakt under hele driftsstansen, samt under tiden for utskiftninger og reparasjoner.

10.3 Ved driftsstans som følge av andre feil eller mangler, dekker Energy Rent omkostninger i forbindelse med reparasjon eller utskiftning av utstyr (unntak av pkt 10.6).

10.4 Dersom det er praktisk umulig å reparere maskinene, og alternative maskiner ikke er tilgjengelige, kan Energy Rent avslutte leieforholdet omgående og vil ikke ha noe ansvar overfor leietakeren for en slik avslutning eller eventuelle følger av en slik driftsstans, feil eller avslutning.

10.5 Ved eventuell driftsstans eller utilfredsstillende funksjon for deler av maskinene skal Energy Rent underrettes umiddelbart. Leietakeren skal ikke forsøke å foreta reparasjonene på egen hånd, unntatt dersom Energy
Rent har gitt uttrykkelig tillatelse til dette.

10.6 Om driftsstans inntreffer som følge av hendelser utenfor leietakers og Energy Rent sin kontroll, vil leiekontrakten opphøre fra driftsstansens inntraff dersom ikke leietaker dekker alle kostnader relatert til idriftsetting av anlegget.

10.7 Omkostninger for utskiftninger og reparasjoner som følge av driftsstans er begrenset oppad til 30 % av leiekontraktens totale verdi. Leietaker kan dekke kostnader utover dette for å fortsette leien.

10.8 Energy Rent skal gjøre alt som er praktisk mulig for å redusere tiden for driftsstans mest
mulig. Leietaker kan ikke organisere/bestille ekspressfrakt eller øvrige tjenester uten Energy Rent sin godkjenning fra selger eller ledelse.

11. Energy Rents ansvar

11.1 Med forbehold for andre vilkår i avtalen skal Energy Rent påta seg ansvar for skade på eller tap
av maskinene som oppstår:

a) før maskinene leveres på avtalt leveringssted, dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som organiseres eller eies av Energy Rent,

b) til montering av maskinene på leveringssted er fullført og funnet i orden, forutsatt at monteringen eksklusivt er fullstendig kontrollert eller utført av Energy Rent,

c) fra demontering av maskinene begynner på leveringssted, forutsatt at demonteringen eksklusivt er fullstendig kontrollert og utført av Energy Rent,

d) etter at maskinene er fjernet fra leveringssted dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Energy Rent.

11.2 Ved tegning av driftsavtale inngår følgende, om ikke noe annet er skriftlig avtalt.

a) Fri tlf support i normal arbeidstid

b) Ved driftsstans vil Energy Rent eller partnere rykke ut. Dette dekkes ikke utover normal arbeidstid man-Fre (8-16). For alle forhold som ikke skyldes utleier belastes leietaker. 

12. Priser og betalingsvilkår

12.1 Priser er spesifisert i vedlagt kontrakt og/eller faktureres månedlig i henhold til Energy Rent sine til enhver tid gjeldende rater. Minste leieperiode er 7 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

12.2 Leie, kjøp og kostnad for service og servicepersonell faktureres løpende dersom ikke annet er avtalt. Betalingsvilkår defineres i Energy Rent´s ordrebekreftelse eller i kontrakt/innkjøpsordre signert av begge parter. Det løper morarenter dersom ikke betalingsvilkår overholdes.

12.3 Satser for leie faktureres i henhold til kontrakt. Ved leieperioder over 6 mnd forbeholder Energy Rent seg retten til å indeksregulere leieprisene i forhold til markedsprisene på tilsvarende utstyr. Leietaker skal i så tilfelle varsles minst 4 uker før en slik regulering gjennomføres.

12.4 Energy Rent forbeholder seg retten til å kreve et avbestillingsgebyr inntil 100% av den totale gjenværende leiesummen dersom utstyret returneres før kontrakten utløper. Dersom en bekreftet ordre blir kansellert av leietaker
innen leveranse, kan Energy Rent fakturere inntil 30% av den totale leiesummen for hele perioden. I tillegg forbeholder Energy Rent seg retten til å videreføre alle direkte og indirekte kostnader herunder; timer, materiell, bestilte produkter o.l.

12.5 Reklamasjon på faktura må skje innen 4 dager før gjeldende fakturaforfall.

12.6 Dersom leietaker ønsker å forlenge leieperioden må dette varsles skriftlig pr faks eller e-post innen 8 virkedager før leiekontrakten utløper. Leieprisene forblir uendret ved kontraktsforlengelse dersom ikke kontrakten tilsier noe annet.

12.7 Utrykning etter arbeidstid belastes med 4,500NOK eks.mva og timer påløper etter gjelder timesatser.

13. Forsikring og ulykker

13.1 Utstyret skal i hele leieperioden være forsikret. Kunden plikter å ha en gyldig forsikring for innleid utstyr, som dekker tyveri, skade, hærverk, brann, oversvømmelse og øvrig risiko som følge av at maskinene befinner seg eller brukes på eller ved bruksstedet.

13.2 Leietaker skal minimum en uke innen leiestart kunne fremvise gyldig dokumentasjon som navnet på forsikringsselskap, gyldig polisenummer, samt en bekreftelse på at forsikringsverdien er høy nok til å dekke utstyrets forsikringsverdi.


Forsikringsverdien finnes i tilbud/kontrakt.

13.3 Dersom leietaker ikke har kan fremvise gyldig forsikringsavtale, må leietaker kjøpe seg fri for forsikringsansvaret ved å betale for forsikringsfrafall. Frafallet vil da dekke reparasjon av utstyr eller kostnad ved bytte av utstyr som en konsekvens av slik risiko. Egenandelen ved hver enkelt hendelse beløper seg til NOK 30.000,- eks. mva. pr komponent. Kostnaden for frafall defineres av Energy Rent, og skal fremgå i leiekontrakt.

13.4 Kabel, slanger og oppbevaringsutstyr som f. eks kabeltrommel eller lignende inngår ikke i forsikringsfrafall. Ved tap av kabel eller slanger vil leietaker stilles økonomisk ansvarlig for anskaffelsesverdi av tilsvarende tapt utstyr.

13.5 Ved uaktsomhet av leietaker eller tredjepart vil leietaker kunne bli stilt økonomisk ansvarlig, oppad begrenset til utstyrets anskaffelsesverdi. Forsikringsfrafall gjelder ikke ved uaktsomhet.

13.6 Dersom maskinene er innblandet i en ulykke/et uhell som fører til skade på personer eller eiendom, skal Energy Rent umiddelbart underrettes over telefon og motta skriftlig bekreftelse pr faks eller e-post om dette. Leietakeren skal
ikke komme med noen innrømmelser, tilbud, løfter om betaling eller erstatning uten skriftlig samtykke fra Energy Rent.

13.7 Premien for leieforsikringen inkl miljøgebyr er p.t. 10 % av listepris (ekskl. MVA)

14. Videre utleie / fremleie

14.1 Maskinene eller deler av disse skal ikke videre utleies, fremleies, lånes ut eller på andre måter stilles til rådighet for en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Energy Rent, og leietakeren skal holde Energy Rent skadesløs for eventuelle
tap, skader, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at denne bestemmelsen ikke overholdes.

14.2 Leietakeren skal ikke overdra avtalen, deler av avtalen eller fordeler og/eller rettigheter i henhold til avtalen uten først å ha innhentet skriftlig godkjenning fra Energy Rent. Energy Rent kan gi avslag uten nærmere begrunnelse.

15. Opplæring / Support

15.1 Leietakeren plikter å sette seg inn i service og brukermanual før utstyret taes i bruk dersom ikke operatør til enhver tid er tilstede under bruk. For veiledning og hjelp ved driftsstans kan leietakeren kontakte Energy Rent sin 24 timers vakttelefon på +47 51 68 88 68. 

Opplæring og support i normal arbeidstid faktureres  NOK 1.290,- per påbegynt time. Energy Rent fakturerer NOK 3.350,- per påbegynte time for opplæring og support via vakttelefon utenfor kontortid.

16. Force majeure

16.1 Energy Rent skal ikke ha ansvar for direkte eller indirekte følger av eventuelle forsinkelser eller manglende oppfyllelse som skyldes force majeure.

17. Mislighold, heving og oppsigelse

17.1 Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom:

17.1.1 Vesentlig mislighold av avtalen forekommer.

17.1.2 En av de to partene er å anse som insolvent eller tas under behandling som konkursbo.

18. Skadesløsholdelse/Skadeserstatning

18.1 Leietaker er ansvarlig for:

18.1.1 tap og skade på eget samt sine underleverandørers eiendom, og

18.1.2 skade og dødsfall på eget og sine underleverandørers personell, og skal holde Energy Rent skadesløs.

18.2 Energy Rent er ansvarlig for:

18.2.1 tap og skade på egen samt sine underleverandørers eiendom så fremt leietaker betaler Energy Rent for fritak for slikt ansvar i henhold til artikkel 15.1.

18.2.2 skade og dødsfall på eget og sine underleverandørers personell og skal holde leietaker skadesløs.

18.3 Hver part skal holde den andre part fri for ansvar for konsekvenskostnader og indirekte tap, inkludert tap av inntekt.

18.4 Leietaker skal holde Energy Rent skadesløs fra tredjeparts krav for tap og skade forvoldt av leietaker eller dennes underleverandører.

18.5 Energy Rent skal holde leietaker skadesløs fra tredjeparts krav for tap og skade forvoldt av Energy Rent eller dennes underleverandører.

19. Unntak fra garantier

19.1 Energy Rent garanterer at maskinene ikke skal ha feil som gjelder konstruksjon, håndverk og materiale, og som kan påvirke riktig og sikker drift av maskinene, og skal utbedre slike feil som avdekkes eller forekommer i leieperioden. Dette gjelder ikke dersom feilen skyldes forhold på leietakers hånd.

20. Fortrolighet

20.1 Alle opplysninger som en av partene får om virksomheten til den andre, skal være fortrolige og skal ikke avsløres for tredjeparter verken i avtaleperioden eller i tiden etterpå. Begge partene skal ta strengest mulige forholdsregler for å håndheve denne bestemmelsen, og den forurettede parten har rett til å gå til alle de juridiske skritt som den mener er nødvendige, herunder umiddelbar heving av denne avtalen, dersom det påpekes brudd på denne bestemmelsen.

21. Tvisteløsning og lovvalg

21.1 Dersom det oppstår tvist eller uenighet etter denne avtale, skal partene forsøke å komme til en minnelig ordning. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp.

21.2 Eventuelle tvister skal behandles etter norsk lov. Rett verneting skal være den kommune der utstyret er leiet ut fra.

22. Generelt

22.1 Merk at det er leietakers ansvar å meddele Energy Rent, før leveranse av utstyr, dersom utstyret skal benyttes/plasseres nær farlige materiale eller kan bli utsatt for mye støv. Egne vedlikeholdsrutiner kan gjelde for bruk offshore, på skip/båter, i grustak, gruver eller tunneler, asfaltverk ol